Regulamin

I. Warunki ogólne

Strona działająca pod adresem www. pocino.pl, za której pośrednictwem dokonywana jest sprzedaż należy do Patryka Przygodzkiego. Działalność prowadzona jest przez przedsiębiorcę występującego w obrocie pod nazwą „Grupa Centrum” Patryk Przygodzki z siedzibą w 32-545 Dulowa ul. Świętego Krzyża 2 wpisaną jest do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 6282285895

 1. Sprzedającym jest „Grupa Centrum” Patryk Przygodzki z siedzibą w 32-545 Dulowa ul. Św. Krzyża 2, NIP 6282285895
 2. Finalizacja zamówienia poprzez prawidłowe przejście i wypełnienie wszystkich elementów formularza zamówienia na stronie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający odpowiada za jakość oferowanych usług i produktów zgodnie z ustawowymi regulacjami.
 4. W regulaminie pojęcia Kupującego i Użytkownika oraz Sprzedającego – używane są zamiennie.

II. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia są realizowane w kolejności zgłoszeń . Zamówienia na usługi i towar oferowany przez Sprzedającego poprzez stronę www.pocino.pl składa się prawidłowo wypełniając formularz zamówienia znajdujący się na stronie oraz zaznaczając wszystkie wymagane przyciski zakupu.
 2. Złożenie prawidłowego i pełnego zamówienia potwierdzane jest w automatycznej wiadomości elektronicznej kierowanej do Kupującego.
 3. W przypadku niekompletności lub wadliwości wypełnienia zamówienia, Kupujący może zostać poproszony drogą elektroniczną o podanie poprawnych danych lub ich uzupełnienie.
 4. W przypadku możliwości zrealizowania zamówienia jedynie w części lub niemożności jego zrealizowania w całości, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym drogą elektroniczną. Sprzedający anuluje zamówienie i zwróci użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę w całości, chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na kontynuowanie zamówienia w ograniczonym zakresie za odpowiednim zmniejszeniem ceny albo wydłużonym i uzgodnionym ze Sprzedającym czasie realizacji całego zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 5. Zamówienia mogą być składane elektronicznie przez 24 godziny na dobę poprzez formularz dostępny na przy danym produkcie na stronie www.pocino.pl. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 6. Dokonanie zamówienia wymaga dla swej skuteczności potwierdzenia (kliknięcia) Kupującego w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Bez zaznaczenia tego przycisku umowa nie zostaje zawarta.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych i liczony jest w zależności od sposobu płatności w następujący sposób:

-płatność kartą lub przelewem za pośrednictwem serwisu Płatności – od potwierdzenia autoryzacji płatności.

Płatności online obsługuje firma Przelewy24

 1. Na ostatniej stronie procedury zamówienia znajdują się:

-informacja dla Kupującego o ostatecznej (pełnej) cenie towaru zawierającej wszystkie elementy składowe ceny akceptując te części składowe, a to: (I) cena towaru, (II) koszt pakowania, przygotowania do wysyłki i wysyłki towaru, innych elementów składowych jeśli występują i zostały podane Kupującemu do wiadomości w procedurze zamówienia.

 1. W toku procedury zamówienia Kupujący zatwierdza zapoznanie się i akceptacje regulaminu Sprzedającego poprzez ostateczną finalizację zamówienia przyciskiem zapłaty.
 2. Dowód sprzedaży (faktura) jest wysyłana na adres e-mail. Warunkiem wystawienia przez Sprzedającego faktury jest wskazanie przez kupującego odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia, w przeciwnym wypadku dostarczony potwierdzeniem dla kupującego jest wyciąg bankowy z transakcji.
 3. Sprzedający w celu ułatwienia realizacji zamówień wprowadza następujące statusy zamówień:

-status „Niezdefiniowany” –zamówienie nie zostało zarejestrowane w systemie

-status „Brak potwierdzenia” -zamówienie nie potwierdzone, nie przekazane do realizacji lub wystąpił inny błąd w zamówieniu lub realizacji, zamówienie może być zrealizowane tylko w części.

 1. Status „W toku”– zamówienie przyjęte i skierowane do realizacji, z zastrzeżeniem tiretu następnego,
 2. Status „Oczekujemy na przelew”– zamówienie, co do którego płatność została zdefiniowana jako przelew nie zostało jeszcze opłacone.
 3. Status „wysłane”” –wysyłka towaru do klienta.

III. Płatność i koszt wysyłki

 1. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby płatności za zakupy:

-ePrzelewy

-Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), MultiTransfer (mBank S.A.), Płać z iPKONET (PKO BP S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), MeritumBank Przelew (Meritum Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)

-Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 1. W przypadku wysyłki do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Sprzedający wysyła towar za pośrednictwem kuriera. Cena pełna (towar+ przesyłka) zostaje podana Kupującemu w procedurze zamówienia i jest przez niego akceptowana.
 2. Termin dostawy na terenie Polski wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia nadania przesyłki.
 3. W przypadku nienadejścia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 4. Kupujący uiszcza koszty dostarczenia przesyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym przy zamówieniu.
 5. Dostawa jest możliwa na terenie Polski i zagranicy.

IV Reklamacje i zwroty

 1. Istnieje możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres:

kontakt@pocino.pl

 1. Kupujący winien wskazać czego w ramach reklamacji się domaga.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego kupujący zostanie powiadomiony mailowo na podany adres w zamówieniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji nastąpi wymiana towaru na niewadliwy na koszt Sprzedającego albo zwrot zapłaconej ceny na rachunek kupującego w terminie 7 dni od uwzględnienia reklamacji. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 3. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dostawy produktu bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.
 4. Kupujący w razie odstąpienia ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zakupiony towar w terminie 14 dni od odstąpienia na swój koszt (w przypadku fizycznego produktu). Do przesyłki należy dołączyć wypełnioną kartę zwrotu towaru. (pobierz tutaj)
 5. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z powyższym zwrot Towaru na tej podstawie nie jest możliwy.

V Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający, gwarantuje ochronę danych osobowych przekazanych przez użytkowników i wykorzystywanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia i w ramach obowiązującego prawa. Zapewniamy także możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. Użytkownicy dokonując zamówienia wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz na przetwarzanie danych w tym zakresie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do dokonywania zakupów.
 4. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy mają prawo do korekty i uzupełniania swoich danych osobowych lub natychmiastowego usunięcia konta wraz z danymi osobowymi, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z żądaniem usunięcia wszelkich danych z naszej bazy lub z ich korektą pod adres:  kontakt@pocino.pl
 5. Administratorem danych jest Sprzedający
 6. Informacje przekazywane przez Kupujących są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, co gwarantuje właściciel strony.

VI. Rejestracja w sklepie

 1. Użytkownicy mają możliwość:

-korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

-dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).

 1. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

-prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

-akceptacji Regulaminu.

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 2. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 4. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Ceny produktów uwzględniają podatek VAT oraz inne podatki i cła (jeśli występują) oraz są podawane wraz z kosztami dostawy.
 2. Ceny towarów podane na Stronie www mogą ulegać zmianie i obowiązują do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
 3. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo lub ilościowo.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.11.2022 r.
 5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. poz 827), przepisy kodeksu cywilnego rękojmi oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r. (Dz. U z 2002 poz 1204 z późniejszymi zmianami ) z 30 kwietnia 2014r.