Masz dość przemakających butów? Sprawdź teraz nieprzemakalne kalosze.

Masz dość mokrych butów i zmarzniętych stóp? Jest rozwiązanie.

Opublikowane przez admin w dniu

Ile razy w tym sezo­nie mia­łeś prze­mo­czone stopy?

Było Ci zimno, nie­kom­for­towo i skoń­czyło się kata­rem? A może nawet Twoje buty po spa­ce­rze nie nadawały się już do użytku?

Z powodu desz­czu, śniegu, odwilży czy błota nie będziesz prze­cież rezy­gnował ze spa­ce­rów! Są ważne dla Two­jego zdro­wia i kon­dy­cji.

Mamy roz­wią­za­nie!

Wystar­czą jedne z naszych kaloszy. Termokauczuk, z któ­rego są wyko­nane jest nie­prze­ma­kalny. Twoim sto­pom nie zagrozi już prze­mo­cze­nie. Nie­za­leż­nie od tego na jak długi spa­cer wyj­dziesz. Warto zadbać o swój kom­fort. Warto zain­we­sto­wać w nie­prze­ma­kalne, cie­płe i kom­fortowe kalo­sze.

Zapra­szamy do sklepu PoCiNo.

Kup kalosze PoCiNo

Termokauczuk, z któ­rego są wyko­nane jest nie­prze­ma­kalny. Twoim sto­pom nie zagrozi już prze­mo­cze­nie. Wygodne, nieprzemakalne kalosze.